Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 05 2017

cametrue
21:42
7742 1529
Reposted fromohhh ohhh vialoveinadream loveinadream
cametrue
21:36
cametrue
21:33
8214 a440
Reposted fromte-quiero te-quiero viasoSad soSad
cametrue
21:29
8068 1f22
Reposted fromarwen arwen viapie-in-the-sky pie-in-the-sky
cametrue
21:26

Przeklęta chwila, w której doszłam do przekonania, że niewiele jest spraw, na których by mi tak zależało, jak na nim.

— Agnieszka Osiecka
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaaynis aynis
cametrue
21:25
2837 cf47
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaxannabelle xannabelle
cametrue
21:21
Tylko nie mów mi, że chcieć to móc.
— Happysad - Nieprzygoda
Reposted fromresort resort viaxannabelle xannabelle
cametrue
21:21
6230 06b6
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapie-in-the-sky pie-in-the-sky
cametrue
21:21
8628 4214
cametrue
21:19
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viaaynis aynis

February 23 2017

cametrue
21:08
1919 a3a7
Reposted fromrisky risky viaSenyia Senyia
cametrue
21:08

Reposted fromweightless weightless viaSenyia Senyia
cametrue
21:07
1326 1d97 500
Reposted fromnaciol naciol viakostkaczekolady kostkaczekolady
cametrue
21:06
Kobieta, o którą jej facet się troszczy, jest lepszą kochanką i milszą towarzyszką życia.
— Paulina Młynarska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
cametrue
21:06
Mężczyz­na po­winien za­bierać ko­bietę do miej­sc, które jej obiecał. 
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viaxannabelle xannabelle
21:04
6307 c2a2
Reposted fromyabamena yabamena viacoffeebitch coffeebitch
cametrue
21:02
6232 d270
cametrue
21:02
cametrue
21:01
0693 1902
Reposted fromiamstrong iamstrong viadisheveled disheveled
cametrue
21:01
Ludzi zrażam do siebie bo milczę.
Reposted fromtereseek tereseek viaweruskowa weruskowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl