Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

cametrue
21:08
1919 a3a7
Reposted fromrisky risky viaSenyia Senyia
cametrue
21:08

Reposted fromweightless weightless viaSenyia Senyia
cametrue
21:07
1326 1d97 500
Reposted fromnaciol naciol viakostkaczekolady kostkaczekolady
cametrue
21:06
Kobieta, o którą jej facet się troszczy, jest lepszą kochanką i milszą towarzyszką życia.
— Paulina Młynarska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
cametrue
21:06
Mężczyz­na po­winien za­bierać ko­bietę do miej­sc, które jej obiecał. 
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viaxannabelle xannabelle
21:04
6307 c2a2
Reposted fromyabamena yabamena viacoffeebitch coffeebitch
cametrue
21:02
6232 d270
cametrue
21:02
cametrue
21:01
0693 1902
Reposted fromiamstrong iamstrong viadisheveled disheveled
cametrue
21:01
Ludzi zrażam do siebie bo milczę.
Reposted fromtereseek tereseek viaweruskowa weruskowa
cametrue
21:00
Mam zły dzień od paru dni.
Reposted fromboli boli viasouxie souxie
cametrue
20:59
2926 04d3
Reposted fromkarmacoma karmacoma viacoffeebitch coffeebitch
cametrue
20:58

July 10 2015

cametrue
15:49
6133 eeba
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viarational rational
cametrue
15:45
cametrue
15:38

"- Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię".

— Piotr Adamczyk
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viapaasiak paasiak
cametrue
15:38
7770 d1c2
cametrue
15:37
Czasami to, co najbardziej prawdziwe, dzieje się tylko w wyobraźni. Wspominamy tylko to, co nigdy się nie wydarzyło.
— Carlos Ruiz Zafon "Marina"
Reposted frompromieniecienia promieniecienia viacytaty cytaty
cametrue
15:34
6677 4c7a 500
Reposted fromministerium ministerium viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
cametrue
15:30
8231 6bd4 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl